Dys-poradna / biofeedback

NÁPRAVNÁ CVIČENÍ

PERCEPČNĚ MOTORICKÁ NÁPRAVNÁ CVIČENÍ

 • vhodné pro děti od 6 let po celou školní docházku
 • metoda přináší dílčí zlepšení relativně brzy, ale je nutné, aby se mu dítě spolu s dospělým věnovalo každý den po dobu 8 až 10 minut 
 • jedná se o diagnostický a nápravný program, který vychází z nezralostí centrálního nervového systému (to znamená, že se nevytvořily nervové spoje, které umožňují správný příjem informací, jejich uložení, vybavení a automatické použití, když je potřebujeme)
 • metoda přináší dílčí zlepšení relativně brzy, ale je nutné, aby se mu dítě spolu s dospělým věnovalo každý den po dobu 8 až 10 minut 
 • od klasických reedukací se liší v tom, že systém nápravy nestojí na principu čtení, psaní a počítání, ale na vytváření, rozvoji, posilování a propojení funkcí smyslových, kognitivních a motorických

VÝSLEDKY

 • snižuje se chybovost
 • dítě lépe rozumí předkládanému učivu
 • ke splnění úkolů již nepotřebuje tolik času, pracuje více cíleně, samostatně a dokáže se na práci lépe soustředit

KLASICKÁ NÁPRAVA SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ 

 • cvičení jsou nastavena tak, aby zmírnila aktuální obtíže dítěte a vyzdvihla oblasti, v nichž vyniká

 • určeno pro děti s dyslexií, dysgrafií, dysortografií a dyskalkulií

 • pro děti, které mají obtíže ve čtení, psaní, počítání

 • vhodné kombinovat s biofeedbackem

VÝSLEDKY

 • zlepšení dílčích dovedností

 • zvýšení samostatnosti

 • zlepšení školních výsledků a motivace k učení