Dys-poradna / Biofeedback

— ROZVOJ POZORNOSTI A PRACOVNÍHO TEMPA —

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování 

Svět, v němž žijeme se během posledních dvaceti let radikálně změnil. Díky novým technologiím se kdokoli kdykoli může dostat k téměř jakýmkoli informacím - stačí jedno kliknutí, jeden jednoduchý pohyb prstem a víme, co potřebujeme. Generace dnešních dětí už si jen těžko představí dobu před wikipedií, facebookem, instagramem. Mezi nejvyhledávanější profese ve světě v současnosti patří manažer v oblasti sociálních médií, SEO manažer, vývojář mobilních aplikací, virtuální asistent apod. - profese, které před deseti lety neexistovaly.

Ruku v ruce s těmito změnami musí jít způsob vyučování a učení. Díky snadné dosažitelnosti informací se obsah stává méně důležitým, o to podstatnější však je naučit se s informacemi zacházet. Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování je jedinečnou a jedinou vzdělávací metodou, která systematicky vyučuje procesům myšlení a učebním dovednostem.

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování učí životně důležité, nicméně často přehlížené dovednosti jak se učit. Metoda kombinuje speciálně vyvinuté instrumenty spolu se zprostředkováním, tak aby se maximálně rozvíjel žákův učební potenciál. Žák tak získává znalosti a dovednosti potřebné pro práci s informacemi, jejich vyhodnocování, zasazení do širšího kontextu a využití nejen tady a teď, ale i v dalších situacích.

Jak Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování funguje?

Program Instrumentálního obohacování je sestaven z 14 instrumentů ("pracovních sešitů") řady standard (pro žáky od 8 let věku, horní hranice není daná, tyto instrumenty jsou vhodné i pro práci s dospělými) a 11 instrumentů řady základní (pro děti mladší 8 let, některé z nich lze rovněž využít při práci s dospělými). Instrumenty obsahují úkoly "papír - tužka", které nejsou spjaty s žádným konkrétním obsahem. Každý instrument rozvíjí celou škálu kognitivních dovedností (sbírání a využití informací, plánování, porovnávání, analytické myšlení, orientace v čase a prostoru, práce s chybou, deduktivní a induktivní myšlení, vymýšlení strategií, řešení problémů atd.). Práce s instrumenty nachází výborné a účinné uplatnění v klinické terapii při práci s klienty v různých obtížných životních situacích, po mrtvicích či úraze mozku apod.

Zdroj: www.icelp.info


KUPOZ

PROGRAM PRO ROZVOJ POZORNOSTI

 • je vhodný pro děti od 8 let přibližně do 12 let

 • program je určen pro děti s ADHD, pomalejším psychomotorickým tempem, neurotickými potížemi, poruchami učení apod.

 • těžiště programu je v domácí práci, kdy společně pracuje rodič s dítětem pod vedením odborníka (psycholog, speciální pedagog s platným osvědčením)

 • program trvá 15 týdnů

 • pracuje se denně 15 až 20 minut, cca 1x za 14 dní instruktáž u odborníka

 • cvičení jsou hravá a děti hodně baví

 • vhodné kombinovat s biofeedbackem 

VÝSLEDKY

 • zrychlení psychomotorického tempa, zklidnění křivky pozornosti

 • zlepšení komunikace mezi rodičem a dítětem

 • schopnost pravidelné práce

 • zlepšení emočního vyladění a přístupu k práci

 • zážitek úspěchu a zvýšení vědomí vlastní ceny

 • odbourání časového stresu, celkové zlepšení při školní práci

HYPO

PROGRAM PRO STIMULACI PERCEPČNĚ KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ A POSÍLENÍ POZORNOSTI

 • je vhodný pro děti od 5,5 - 8 let

 • program je určen pro děti s ADHD, děti nezralé s odkladem školní docházky, děti s výkyvy pozornosti, psychomotorickým neklidem

 • je určen především pro práci individuální , těžiště spočívá na domácí práci rodiče s dítětem

 • program trvá 12 týdnů

 • pracuje se denně 15 až 20 minut, cca 1x za 14 dní instruktáž u odborníka

 • cvičení jsou zábavná, přiměřená zájmu dané věkové skupiny

VÝSLEDKY

 • rozvoj pozornosti a psychomotorického tempa

 • posílení krátkodobé paměti, vizuomotorické koordinace, zrakového a sluchového vnímání

 • rozvoj kognitivních funkcí - paměť, myšlení, řeč, matematické představy

 • rozvoj samostatnosti

 • schopnost pravidelné práce

 • zážitek úspěchu

 • příprava na zvládání nároků školy