Dys-poradna / Biofeedback

— MAXÍK, HYPO: STIMULAČNÍ PROGRAMY (NEJEN) PRO DĚTI S ODKLADEM —

Příprava předškoláka je pro jeho budoucí úspěšné zvládnutí školních požadavků klíčová. Zvládnutí trivia (čtení, psaní a počítání) není postaveno pouze na zapamatování si písmen a jejich tvarů. Naopak. Těmto dovednostem musí předcházet osvojení a upevnění mnoha dalších schopností a dovedností, které je třeba v předškolním věku rozvíjet (hrubá a jemná motorika, grafomotorika, paměťové schopnosti, pravolevá orientace, zrakové a sluchové vnímání a rozlišování a spousta dalšího). Pomůžeme Vám odhalit silné i slabé stránky připravenosti dítěte na školu a včas zapracovat tam, kde má dítě nedostatky. 

Včasným odhalením deficitů v předškolním věku a pravidelným cvičením lze předejít spoustě školních obtíží, které jsou označovány jako dys- poruchy, příp. specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie). 

MAXÍK

 • individuální program určený pro děti od 5 roků a děti s odkladem školní docházky 
 • přibližně 15 týdnů
 • program spočívá v každodenní práci rodiče s dítětem
 • celý program je koncipován tak, aby byla rovnoměrně posilována složka motorická, grafomotorická, rozvoj komunikačních a percepčních: zrakového a sluchového vnímání, prostorové orientace, intermodality - propojení mezi zrakovými, sluchovými a prostorovými podněty, a seriality - správné řazení činností, řazení písmen aj.
 • zdůrazněna je potřeba pravidelného režimu, uvědomělého sezení dítěte, jasného a srozumitelného zadávání pokynů ze strany dospělého, zpětná vazba - jak dítě pokynům porozumělo, vytyčení a dodržování pravidel chování a důslednosti při kontrole plnění úkolů
 • uplatňuje se laskavý přístup, vyhýbá se frustrujícím a stresujícím situacím, negativním hodnocením, mentorování a napomínání dítěte 
 • rodiče jsou vedeni k chápání problému dítěte a respektování jeho základních potřeb 
 • cca 1 x za 14 dní instruktáž u odborníka

VÝSLEDKY

 • rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky

 • posílení krátkodobé paměti, vizuomotorické koordinace, zrakového a sluchového vnímání

 • rozvoj kognitivních funkcí - paměť, myšlení, řeč, matematické představy

 • rozvoj samostatnosti

 • schopnost pravidelné práce

 • zážitek úspěchu

 • příprava na zvládání nároků školy

HYPO

PROGRAM PRO STIMULACI PERCEPČNĚ KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ A POSÍLENÍ POZORNOSTI

 • je vhodný pro děti od 5,5 - 8 let

 • program je určen pro děti s ADHD, děti nezralé s odkladem školní docházky, děti s výkyvy pozornosti, psychomotorickým neklidem

 • je určen především pro práci individuální , těžiště spočívá na domácí práci rodiče s dítětem

 • program trvá 12 týdnů

 • pracuje se denně 15 až 20 minut, cca 1x za 14 dní instruktáž u odborníka

 • cvičení jsou zábavná, přiměřená zájmu dané věkové skupiny


VÝSLEDKY

 • rozvoj pozornosti a psychomotorického tempa

 • posílení krátkodobé paměti, vizuomotorické koordinace, zrakového a sluchového vnímání

 • rozvoj kognitivních funkcí - paměť, myšlení, řeč, matematické představy

 • rozvoj samostatnosti

 • schopnost pravidelné práce

 • zážitek úspěchu

 • příprava na zvládání nároků školy